Smluvní podmínky

Provozovatel : Michaela Bešťáková

Se sídlem : Na Hurtě 17, 720 00 Ostrava-Hrabová

Telefon : 608760747

E-mail : karlovumedveda@seznam.cz

IČ : 88551041

Všeobecné podmínky

1. Předmětem pronájmu je chalupa (dále jen objekt), která bude užívána pro ubytování hostů za účelem jejich rekreace.

2. Pronajímatel (dále jen majitel) garantuje pro budoucí hosty vybavení objektu a služby, které jsou deklarovány v bodě č. 8

3. Objednavatelem (dále jen klient) rekreačního pobytu musí být osoba starší 18-ti let, která odpovídá za závazky dalších účastníků pobytu ( viz níže ).

4. Smluvní vztah vzniká na základě řádně vyplněné a podepsané Smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu obou stran a úhrady stanovené zálohy ( viz níže ) na pobyt klientem. Podpisem Smlouvy stvrzuje klient znalost s těmito podmínkami.

5.Objekt je určen pro ubytování maximálně 18 osob. Počet lůžek 18 je stanoven jako maximální počet ubytovaných osob včetně dětí.

6. Klienti jsou v objektu ubytováni zpravidla v týdenních cyklech. Víkendové a kratší pobyty lze jednat pouze mimo hlavní sezónu a mimo Vánoční – Silvestrovské svátky po dohodě s majitelem. U týdenních pobytů je nástup do objektu stanoven v neděli od 16 hodin, ukončení pobytu následující neděli s předáním objektu majiteli do 10 hodin.

7. Při nástupu předá majitel klientovi rekreační objekt, dle inventáře (v jedné kopii ponechán přímo v objektu) předá zařízení jednotlivých místností. Po kontrole předá majitel klientovi klíče od objektu. Při odchodu majitel s klientem znovu zkontroluje stav objektu a zařízení dle inventáře.

8. Ceny nájmu uvedené v ceníku na webových stránkách za pobyt, jsi majitel stanovuje v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.

Cena zahrnuje

 • pobyt v objektu na smluvenou dobu
 • spotřebu vody
 • toaletní papír

Cena nezahrnuje

 • spotřebu el. energie a plynu dle platného ceníku
 • místní poplatek 21 Kč noc/osoba

9. Způsob platby: zálohu na pobyt zaplatí klient nejpozději do 5-ti pracovních dnů od doručení Smlouvy ( přihlášky ), zpravidla převodním příkazem na účet u Československé obchodní banky, číslo účtu 286114256/0300, název účtu Michaela Bešťáková ( pokud není dohodnuto s majitelem jinak ). Výše zálohy činí 50 % z ceny pobytu. Důležité: po odsouhlašení volného termínu, zašle majitel klientovi Smlouvu ( přihlášku ) ve dvou vyhotoveních. Klient obratem zašle jeden jím podepsaný výtisk Smlouvy nazpět majiteli a do stanovené lhůty ( viz výše ) zaplatí zálohu. Při převodu zálohové částky na účet ( viz výše ) doporučujeme uschovat doklad o zaplacení ( stejně tak při zaslání peněz v hotovosti poštovní složenku ). V případě, že klient nezaplatí řádně a včas zálohu na cenu pobytu, zaniká platnost Smlouvy s účinky od počátku! Doplatek do smluvní částky bude uhrazen ihned při nástupu a převzetí rekreačního objektu.

10. Stornovací podmínky: zrušení pobytu ze strany klienta musí být provedeno písemnou formou, pokud není dohodnuto s majitelem jinak.

Storno poplatek

 • 61 a více dnů před nástupem 0 Kč
 • 61 – 31 dnů před nástupem 50 % ze zaplacené zálohy
 • 30 a méně dnů před nástupem 100 % ze zaplacené zálohy
 • Při přerušení pobytu ze strany klienta se cena ani jakákoliv její část nevrací !

Při stornování pobytu ze strany klienta bude zbylá část zálohy/ její výše bude určena dle doby potvrzení stornování pobytu a nástupem na objednaný pobyt – viz bod 11 / vrácena klientovi do 5-ti pracovních dnů. Při zrušení pobytu ze strany majitele / vyšší moc, porucha objektu, vážná závada atd. /, budou klientovi vráceny všechny jím zaplacené a doložené poplatky.

11. Povinnosti klienta

 • řídit se smluvními podmínkami majitele
 • obeznámit se s obsluhou objektu což potvrzuje podpisem Smlouvy
 • vyvarovat se jednání, která by vedla k poškození objektu či jeho zařízení
 • dodržovat zásady bezpečnosti (nezasahovat do elektroinstalace, bezpečná manipulace s otevřeným ohněm atd.)
 • klient plně zodpovídá za škody, které vznikly jeho přičiněním nebo zaviněním, včetně všech účastníků pobytu
 • zjistí-li klient v průběhu rekreace jakoukoliv závadu, bez ohledu na to, zda ji způsobil sám či nikoliv, okamžitě vyrozumí majitele objektu tel. 608 760 747, 608 863 124
 • vyvarovat se činností, které by nadměrně obtěžovaly okolí, odporovaly dobrým mravům či rušily noční klid
 • klienti jsou plně zodpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilů apod. po celou dobu trvání pobytu.
 • majitel neodpovídá za škody na zdraví či majetku klienta
 • klient se zavazuje dodržet maximální počet ubytovaných osob v objektu po dobu celého pobytu !
 • po dobu pobytu udržovat objekt a jeho okolí v čistotě!
 • uvnitř celého objektu a na terase je přísně zakázáno kouření !!!!!!
 • uvnitř objektu se vyžaduje užívání přezůvek!!!!!
 • při odchodu z objektu nebo za deště, větru či sněžení je klient povinen zavřít okna !
 • nedodržení podmínek ze strany klienta může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady !

12. Povinnosti majitele:

 • umožnit klientovi využití celého objektu (viz inventář) po sjednanou dobu pobytu. Majitel je povinen obeznámit klienta s obsluhou objektu a jeho příslušenstvím.
 • předat klientovi při nástupu objekt v provozuschopném stavu, uklizený, nikým neobývaný, se zajištěním dodávky teplé a studené vody včetně el. energie
 • poskytnout nádobí k vaření a servírování pro stanovený počet osob
 • řešit oprávněné stížnosti a připomínky klientů týkající se objektu
 • být po dobu ubytování klientů v objektu dostupný na mobilním telefonu

Pokud vznikne ze strany majitele objektu situace, která má za následek zhoršení podmínek ubytování klienta, má majitel za povinnost neprodleně provést všechna opatření, aby tuto situaci odstranil, eventuálně poskytl přiměřenou slevu z pobytu. Pobyt jakýchkoliv zvířat není povolen !

Vážený kliente, jsme velmi rádi, že jste si pro Váš odpočinek vybrali právě naši chalupu. Doufáme, že budete s úrovní poskytovaných služeb spokojeni a budete se k nám rádi vracet.